No results found!

ERŞAH MADENİ EŞYA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

CLARIFICATION TEXT

Erşah Madeni Eşya San. ve Ticaret Ltd. Şti. as the (“Company”), we present the disclosure text that we have prepared in accordance with Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”) and which contains information about the personal data processing activities of the company, to the public and relevant persons;

ARTICLE 1: DATA RESPONSIBLE

Your personal data, in the capacity of data controller, Erşah Madeni Eşya San. Ve Ticaret Ltd.Şti. may be processed within the scope described below. What should be understood from the concept of data controller; It is the natural or legal person who determines the purposes and means of processing personal data and is responsible for the establishment and management of the data recording system.

You can use the following channels to contact the data controller:

Address : Boğazköy Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No:194 Arnavutkoy 34285 Istanbul

Telephone: 0212 685 01 42 / 0212 216 61 63-64

E-mail : info@parladesign.com.tr

Website : www.parladesign.com.tr

ARTICLE 2: PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

Personal data is processed by us for the following purposes:

a- To carry out human resources processes

b- Ensuring corporate communication

c- Ensuring company security

d- To be able to perform statistical studies

e- To be able to perform work and transactions as a result of signed contracts and protocols

f- Ensuring the fulfillment of legal obligations as required or mandated by legal regulations

g- Liaising with real / legal persons who have a business relationship with the company

h- To make legal reports

i- Managing call center processes

j- To fulfill the burden of proof as evidence in legal disputes that may arise in the future

k- Execution/follow-up of company legal affairs

ARTICLE 3: THE PARTIES THAT PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED AND THE PURPOSE OF TRANSFER

Planning the activities necessary for the personal data of customers, within the framework of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 8 and 9 of the Law, to customize the products and services offered by the Company according to the tastes, usage habits and needs of the persons concerned, and to recommend and promote them to the relevant persons; and the execution of the necessary work by the business units and the execution of the relevant business processes to benefit the persons concerned from the products and services offered by the Company, / or with the company’s business partners and suppliers, legally authorized institutions and organizations and legally authorized private law legal entities for the purposes of planning and executing business strategies and ensuring the legal, technical and commercial-occupational safety of the Company and the persons in business relationship with the Company. can be shared.

ARTICLE 4: PERSONAL DATA COLLECTION METHODS AND LEGAL REASONS

Personal data; It is collected through electronic environments (mail, e-invoice, etc.) or physical environments where commercial activities are carried out. The legal reasons for the collection and processing of personal data are as follows:

a- Storing personal data as it is directly related to the establishment and performance of contracts,

b- Storing personal data for the purpose of establishing, exercising or protecting a right

c- It is obligatory to keep personal data for the legitimate interests of the company, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of individuals.

d- Storing personal data for the purpose of fulfilling any legal obligations of the company

e- The legislation clearly stipulates the storage of personal data

f- Explicit consent of data owners in terms of storage activities that require the explicit consent of data owners.

Your personal data is kept under record in accordance with the periods stipulated in the law, and at the end of the period, in line with the interests of the company; are destroyed, anonymized or deleted.

ARTICLE 5: RIGHTS OF THE RELATED PERSON

The natural person whose personal data is processed is defined as the relevant person and has the following rights regarding himself/herself by applying to the company:

a- Learning whether personal data is processed or not

b- If personal data has been processed, requesting information about it

c- Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose

d- Knowing the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad

e- Requesting correction of personal data if it is incomplete or incorrectly processed

f- Requesting the deletion or destruction of personal data

g- Requesting notification of the transactions made pursuant to subparagraphs (e) and (f) to third parties to whom personal data has been transferred

h- Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems

i- Requesting the compensation of the damage in case of loss due to the unlawful processing of personal data

ERŞAH MADENİ EŞYA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

AYDINLATMA METNİ
Erşah Madeni Eşya San. Ve Ticaret Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Erşah Madeni Eşya San. Ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Boğazköy Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cad. No:194 Arnavutköy 34285 İstanbul
Telefon : 0212 685 01 42 / 0212 216 61 63-64
E-posta : info@parladesign.com.tr
İnternet sitesi : www.parladesign.com.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
b- Kurumsal iletişimi sağlamak
c- Şirket güvenliğini sağlamak
d- İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
e- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
f- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
g- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
h- Yasal raporlamalar yapmak
i- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
j- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
k- Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; ticari faaliyetin gerçekleştirildiği elektronik ortamlar (mail, e-fatura vb.) aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması
Kişisel verileriniz kanunda öngörülen sürelere uygun olarak kayıt altında tutulmakta ve sürenin sonunda şirketin menfaatleri doğrultusunda; yok edilmekte, anonimleştirilmekte veya silinmektedir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme